Loading...

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wenker GmbH & Co. KG

ALGEMEEN

Voor zover de schriftelijke aanbieding van Wenker GmbH & Co. KG (AN) niet expliciet anders van toepassing is, zijn de volgende voorwaarden van toepassing, aanvullend en, subsidiair, de wettelijke bepalingen. Algemene voorwaarden van de contractspartij (AG) zijn niet van toepassing. Afwijkende regels zijn alleen van toepassing als deze in detail zijn onderhandeld en schriftelijk door de contractant zijn bevestigd. Tegengestelde tegenbevestigingen worden hierbij tegengesproken. Mondelinge afspraken zijn alleen geldig als deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd. De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Ongeldige voorschriften worden vervangen door toelaatbare bepalingen die het beoogde economische succes zo dicht mogelijk benaderen. De contractant heeft het recht om de door derden aangeboden diensten uit te voeren. Diensten die door de AN worden geleverd buiten de normale werkuren, op zon- en feestdagen of in het geval van specifieke problemen, worden tegen een redelijk tarief in rekening gebracht.

AANBIEDINGEN

De aannemer biedt pure diensten zonder enige belofte of succes. Aanbiedingen zijn over het algemeen niet bindend. Indien, in de loop van het werk van de aannemer, de noodzaak zich voordoet om verdere werkzaamheden uit te voeren of om aanvullende diensten aan te bieden die oorspronkelijk niet waren bedoeld of noodzakelijk, is de aannemer gerechtigd om dit werk uit te voeren zonder voorafgaande kennisgeving op kosten van de klant, indien de bijkomende kosten Overschrijd niet de 30% van de geschatte totale kosten. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn in beginsel vermeerderd met de wettelijke btw, de opdrachtgever is niet gerechtigd de vordering tot schadevergoeding van de opdrachtnemer te verrekenen met zijn tegenvordering anders dan die welke onbetwist of juridisch bindend is, dan wel zijn vordering / rechten toewijzen. Overigens kan de AG alleen bezwaren, bezwaren en retentierechten indienen in het kader van de onderliggende rechtsverhouding.

AFVALVERANTWOORDELIJKHEID

De prestatieverplichtingen die de contractant heeft opgelegd, ontslaan de klant niet van de wettelijke verantwoordelijkheid voor het afval dat moet worden verwijderd. rusten de verplichtingen van de opdrachtnemer, zolang de verwijdering om redenen die hij nog niet door grove nalatigheid heeft veroorzaakt met opzet, niet kan plaatsvinden zoals gepland, of zijn er andere belemmeringen voor dit type. De klant is als enige verantwoordelijk voor de juiste verklaring van het afvalmateriaal en is aansprakelijk voor eventuele nadelen die voor de opdrachtnemer als gevolg van een valse verklaring, niet tijdige melding van wijzigingen of uit de aard van het afval. De aannemer heeft het recht om verwijdering van afvalstoffen die afwijken van de aangifte en / of monster, adequate verwerking en de AG in de kosten of de daarvoor gebruikelijke prijzen ter beschikking en eventuele extra kosten te berekenen zijn. De klant erkent uitdrukkelijk de hertesten die door de aannemer zijn genomen als kwaliteitsstaal. De klant is verplicht om alle monsters 6 maanden na de datum van de etikettering intact / verzegeld te houden.

BEREKENING

De berekening is gebaseerd op de gewichten of hoeveelheden die door de aannemer zijn vastgesteld. Gewichtsafwijkingen binnen de gebruikelijke tolerantie geven de AG niet het recht om bezwaar te maken tegen de factuur.

OVEREENKOMST TEGEN DE COMPENSATIE

Als de kosten die ten grondslag liggen aan de berekening veranderen, moet het aanbod worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Ten behoeve van de aanpassing van het aanbod, dient de contractant een nieuwe prijsaanbieding in bij de klant, die op passende wijze rekening houdt met de kostenstijging. Indien binnen 10 dagen geen bezwaar wordt aangetekend, wordt de aangeboden nieuwe prijs voor alle diensten overeengekomen. Als er geen aanbieding voor het uitgevoerde werk is, zal het worden gefactureerd volgens de huidige catalogusprijzen. Eventueel toegekende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf de factuurdatum. De facturen zijn betaalbaar zonder aftrek binnen 14 dagen. De contractant heeft het recht om met redelijke tussenpozen gedeeltelijke betalingen te vragen.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AG

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, voor zover deze in strijd is met bovenstaande verplichtingen, met name bij het vullen / inleveren van stoffen die niet voldoen aan de verklaring, het monster of de goedkeuring.

GEBREKEN

Door de contractant verleende diensten die gebreken vertonen, worden naar zijn goeddunken gerepareerd of nieuw gemaakt, op voorwaarde dat de oorzaak van het gebrek al bestond op het moment van de overdracht van het risico. Claims voor gebreken bestaan niet bij onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen service. Claims voor gebreken vervallen na 12 maanden. Dit is niet van toepassing voor zover de wet langere termijnen voorschrijft, evenals in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, in geval van opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door de aannemer en frauduleus verzwijgen. De klant moet materiële gebreken binnen drie dagen na voltooiing van het werk onmiddellijk schriftelijk aan AN melden. Voor schadeclaims geldt 9. anders (schadeclaims en onkostenvergoeding). Verdere aanspraken van de AG op de aannemer en zijn plaatsvervangende agenten als gevolg van een materieel gebrek zijn uitgesloten.

ANDERE SCHADECLAIMS

Schade en de aanspraken op vergoeding door de AG (hierna: schadeclaims), ongeacht de juridische reden, met inbegrip van schending van de rechten die voortvloeien uit de verplichting van inwendige onrechtmatige daad zijn ausgeschlossen.Dies geldt niet voor zover de aansprakelijkheid is verplicht, bijv. In geval van opzet, grove nalatigheid, letsel aan het leven, lichaam of gezondheid, voor schending van materiële contractuele verplichtingen. De verzekerde som van de wettelijke aansprakelijkheid is 3.000.000 €. De vordering tot schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de contractueel typische, voorzienbare schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid, of aansprakelijk is voor letsel aan leven, ledemaat of gezondheid. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de AG houdt geen verband met bovenstaande voorschriften. Wat betreft de AG, recht op vergoeding van de gereguleerde tot 9, vervallen deze volgens de achtste toepassing periode van toepassing zijn op Gebreken beperking vorderingen tot schadevergoeding op grond van de Wet Productaansprakelijkheid, de wettelijke beperking regels.

JURISDICTIE

Bevoegdheid in zakelijke contacten met handelaren is de rechtbank Gronau en de rechtbank Münster.

GELDIGHEID

De geldigheid van de bovenstaande voorwaarden wordt niet beïnvloed door de ongeldigheid van afzonderlijke punten.